(Na)tellen

Een aantal gemeenten deden mee aan het Experiment Centraal tellen van de stemmen voor de Europese verkiezingen. Dat wil zeggen dat op 23 mei, na het sluiten van de stembureaus, de stemmen alleen werden geteld op partijniveau.
Op diezelfde avond  kon toen de voorlopige uitslag van de telling bekend worden gemaakt

Het tellen op kandidaatsniveau wordt een dag (of paar dagen) later gedaan
De Vereniging Van Nederlandse Gemeentes (VNG) meldt: Doel van het centraal tellen van stemmen is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar maken. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor waarmee centraal tellen in de Kieswet wordt opgenomen. Het is daarom goed dat zoveel mogelijk gemeenten (verdere) ervaring opdoen met centraal tellen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesprobeert het verkiezingsproces waar mogelijk te verbeteren, en nam enkele jaren geleden*) het initiatief voor een Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

Onze gemeentes (we hebben een samenwerkingsverband met 2 andere gemeenten) deden aan dit experiment mee.
Na jaren ’s avonds ( of ’s nachts) na de verkiezingen “afgeteld” thuis te komen was ik nu om 11 uur thuis; de stemmen waren op partijniveau geteld én doorgegeven.

Er werden vrijwilligers gevraagd om op het Gemeentehuis maandag 27 mei op kandidaatsniveau te tellen. Dát wilde ik, en ook mijn lief, wel eens meemaken.
Dus dát hebben we gisteren gedaan. En met ons vele anderen.
Omdat je NIET je eigen gemeente mag tellen als je OOK in het stembureau hebt gezeten (ivm de transparantie) moest ik één van de twee andere gemeentes tellen.
Dat was ook wel eens leuk.
De sfeer was prima en met een grote club mensen was het uitsplitsings- en telwerk van deze gemeente in nog amper 3 uur klaar.

Er schijnt grote kans te zijn dat dit bij de eerstvolgende verkiezing (2021) geen experiment meer is, maar door alle gemeenten gedaan zal moeten worden.
We zullen zien.

*) Deze wet bestaat sinds 2013

Lezing: Europa door A. Rinnooy Kan

Prof.Dr Rinnooy Kan (1949) hoogleraar bedrijfskunde en economie aan Universiteit van Amsterdam; tot 2012 kroonlid en voorzitter van de Soc.Economische Raad en lid van de Eerste Kamer voor D 66 (2015)

Op 23 mei zullen de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland worden gehouden.
Mede door de ontwikkelingen in Engeland (Brexit) staat Europa ook  in Nederland steeds meer  ter discussie. Prof Rinnooy Kan wil de aanwezigen een “spoedcursus” Europa geven.

logoWaar “gaat” Europa over en waarover niet

De Europese Unie bestaande uit 28 lidstaten beslist over:

Handel,
Mededinging,
Monetair beleid,
Landbouw,
Milieu,
Vervoer,

Maar heeft niets te zeggen over sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg, dát regelt ieder land zelf.

Wat zijn de onderdelen van de Europese Unie en wat doen ze?

De Europese Commissie waarin ook “onze” Frans Timmermans in zitting heeft, is er om initiatieven te nemen én voor handhaving.
De Europese Commissie heeft weinig macht, maar veel gezag en heeft en is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie en bepaalt de politieke beleidslijnen


Het Europees Parlement
(EP) bestaat uit 751 leden Nederland heeft daarin 26 zetels.(de leden hiervoor gaan we a.s.  23 mei kiezen) Het Europees Parlement kan de Europese Commissie naar huis sturen.

In de Raad van Ministers zijn de regeringen van de 28 lidstaten van de EU vertegenwoordigd.
De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit.

Wat is en heeft de Europese Unie niet?
Ze is geen Federatie (zoals de VS)
Ze heeft geen munt.(Er is wel de Euro, maar die hebben niet alle 28 lidstaten)
De Europese Unie heeft géén buitenlands beleid, ze hebben géén Minister van Buitenlandse Zaken.
De Europese Unie is een democratisch systeem, maar heeft geen eigen Europese t.v. of een Europese Krant

Wat is de Europese Unie wél?
Een soort samenwerkingsverband.
Zoiets als de Europese Unie is nog nooit eerder geprobeerd, het is een uniek instrument en is ook nog niet AF.
De Europese Unie is ook een Gemeenschap van Waarde.
De Europese Unie is een culturele familie; veel culturele verschillen leven naast elkaar; ze zijn met elkaar de optelsom van allen.
De Europese Unie heeft wél een volkslied, een gedeelte uit de 9de symfonie van Beethoven ( gecomponeerd in 1823).

Wat bindt de Europese Unie?
Onder andere de welvaartstaat, democratische rechtstaat en de industrialisatie.
Rinnooy Kan benadrukt dat er dingen zijn die de landen niet ALLEEN  meer kunnen regelen, zoals de migratie, duurzaamheid, veiligheid  en kennis en dat Europa dat wél kan

Er wordt gesproken over  Europa als tegenwicht tegen de machtsblokken als China en de VS, niet iedereen denkt dat we daarmee op de goede weg zijn. Prof Rinnooy Kan wel. Niet dat we er al zijn, wel dat we op de goede weg zijn. Europa is ook een sterke handelsmarkt van zo’n 500 miljoen mensen!

Een toehoorder haakt in op wat Rinnooy  eerder zei over het ontbreken van een Europees debat, hij zegt dat dat wel degelijk in Nederland gevoerd wordt.
Rinnooy legt uit dat het wel met Nederlanders onder elkaar besproken wordt maar te weinig met Europeanen onder elkaar.

Rinnooy zegt dat er nog veel moet gebeuren met en in Europa en dat de Brexit een slechte zet is van Engeland, die ook haar invloed op Nederland zal hebben. Hij hoopt nog steeds dat Engeland wél in de Europese Unie zal blijven, zo niet dat zal het Verenigd Koninkrijk in totale chaos gaan verkeren.

Hij raadt  tot slot alle aanwezigen aan om te gaan stemmen bij de Europese Verkiezingen! Wat ik ook zeker doen ga.

 

 

Logo euro.parle.: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1969839

 

 

 

Achter de tafel

Om kwart voor 7 vertrek ik naar het stemlokaal, deze keer een buurthuis.
Ik ben nummer 2 die arriveert.
De voorzitter komt 10 minuten later, zij kent de locatie niet ( in onze gemeente is de voorzitter altijd iemand die bij de gemeente werkt, deze dame woont in een andere plaats)

’s Morgens ziet het stemlokaal er verlaten en kaal uit.
We slepen met tafels, stoelen en stemhokjes, knippen de lichtjes aan en schenken onszelf een kop koffie/thee in. Dan begint het lokaal al meer te levenstemhokjes.

Er worden bordjes opgehangen met pijlen en het woord STEMLOKAAL De stembussen, een soort veredelde grijze plasticvuilnisbakken (met slot, en stemgleuf) worden nagekeken of ze leeg zijn en het slot wordt door de voorzitter bevestigd. Als de stembiljetten, referendumformulieren potloden en stempel gereed liggen kunnen we beginnen.

stembussenDe eerste stemmers komen binnen. We zitten met zijn drieën achter de tafel, de voorzitter in het midden, zij pakt identiteitsbewijs aan en controleert het, links zit degene die in een register kijkt of de persoon hier MAG stemmen en links zit ik en deel de stem- en/of referendumformulieren uit én let op of de formulieren in de juiste bus gestopt worden en niet mee naar huis genomen worden. Het begint wat traag, met af en toe een stemmer, maar naarmate de ochtend vordert komen er “groepen” stemmers te gelijk en soms staat er zelfs “even” een rij.

Er gebeuren geen “gekke” dingen. Zoals wel verwacht zijn er mensen die niet voor of tegen het referendum willen stemmen, maar wel mee willen doen aan het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. We krijgen een vraag of je hier ook op de Dierenpartij kan stemmen ( neen) Waar dat gele papiertje voor is? (referendum) en of je MOET stemmen ( nee, het is stemrecht geen stemplicht) Om 12 uur komt er een aflosser en wisselen we van functie (zo zitten we alle drie even op alle plekken)  gaan om de beurt even eten (er zijn inmiddels broodjes, fruit en drinken gebracht) Zoals elke keer in het stemlokaal zijn er weer mensen die gewaarschuwd moeten worden dat ze NIET met zijn tweeën in een hokje mogen; mensen die hun identiteitsbewijs vergeten zijn én mensen die de verkeerde stempas hebben meegenomen (van hun echtgenote of echtgenoot). In een klein dorp zoals het onze kennen veel mensen elkaar en is het vaak ook een gezellige boel als buurtgenoten elkaar in het stemlokaal tegen komen. Ook dit jaar proberen wij, mensen achter de tafel, weer een gezellige sfeer te scheppen (schaaltjes paaseitjes en dropjes voor de binnenkomende stemmers en meekomende kinderen staan op de tafels en begroeten iedere binnenkomer. Om 2 uur worden de 2 bijzitters vervangen; de voorzitter blijft de hele dag (en nacht als het moet) Ik ga naar huis, even een eindje wandelen, het hoofd leeg maken.

Om kwart voor 9 ben ik weer terug.buslegen

Als om 9 uur het eind van de stemtijd is en de 2 mensen achter de tafel naar huis vertrekken wordt de zaal omgebouwd tot tellokaal en komen de tellers. Vroeger ging dan de deur op slot. Tegenwoordig mag iedere burger komen kijken, dus blijft de deur open. Deze keer kwam er niemand ”kijken”. We zijn met 9 tellers, 2  daarvan houden zich bezig met het referendum en de rest met de gemeenteraadsverkiezingen.
tellen
Er zijn in onze gemeenten dit jaar 7 partijen die aan de verkiezingen meedoen, dus 9 stapels (incl. blanco en ongeldige formulieren)
Eerst uitsorteren op tafels.
Dan pakt iedereen een partij en gaat op tafels of op de grond zitten uitsorteren. Alle stapels worden 1x door een ander gecontroleerd.

Om even half 12 zijn we klaar.De voorzitter moet dan nog naar het gemeentehuis de formulieren en het proces-verbaal, dat ze na de telling heeft opgemaakt, inleveren.

We hebben weer het feest van de democratie gevierd, velen mochten stemmen en deden dat ook.

Referendum WIV

referendum

De WIV (Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) wordt ook wel de “sleepnetwet” genoemd.
De AIVD ( Alg. Inlichtingen en Veiligheidsdienst) en MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst) mogen, als deze wet van kracht wordt, groepen mensen afluisteren om te kijken of er iets “verdachts” uit opduikt, een “ sleepnet uitgooien” vandaar de naam! (de verkregen informatie wordt 3 jaar bewaard)

Het is overigens geen NIEUWE wet, maar herziening van een wet uit 2002. Daarin staan achterhaalde termen met name over het afluisteren: het gaat over kabelverbindingen, terwijl er met satelliet verkeer en mobiele telefoons veel meer mogelijk is.
Iets dat, volgens sommigen (bv minister Plasterk van Binnenlandse Zaken) ook niet-gericht zou moeten kunnen ( volgens de huidige wet kan dat alleen gericht op een bepaald persoon).

Sinds 2015 is het in Nederland mogelijk een raadgevend referendum te houden. In het geval van de sleepwet wordt er een correctief raadgevend referendum gehouden. Om een referendum te laten plaatsvinden zijn in eerste instantie 10.000 handtekeningen nodig en in tweede instantie, binnen 6 weken daarna, 300.000 handtekeningen.
Voor dit referendum werden 384.126 geldige handtekeningen bij de Kiesraad ingeleverd. Stemgerechtigden gaan dus 21 maart dus niet alleen stemmen op kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor of tegen deze “sleepwet”

De uitslag van het referendum geldt pas als er een opkomst is van 30% of meer en is voor het kabinet NIET bindend.